เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน
  • ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทยาทในชีวิตประจำวันในเป็นอย่างมาก เช่น มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล หรือรับส่งข้อมูลระหว่างกัน ติดต่อสื่อสารเข้ามาใช้งานในทุกระดับชั้นขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จนทำให้เทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน