3/4

คำอธิบายชั้นเรียน

 

วิชาการเลิศล้ำ 
คุณธรรมนำวิถี 
มีความเป็นสากล