3/4

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

 

วิชาการเลิศล้ำ 
คุณธรรมนำวิถี 
มีความเป็นสากล