เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

434-323 Principles of Project Analysis and Assessment

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมของโครงการ การวิเคราะห์และคัดเลือกโครงการ ผลได้ผลเสีย ต้นทุนทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ กระบวนการ รูปแบบ วิธีการประเมินโครงการ กรณีตัวอย่างโครงการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยและในจังหวัดชายแดนภาคใต้