เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กลศาสตร์วิศวกรรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

กลศาสตร์วิศวกรรม

ระบบของแรง แรงและแรงรวมในสามมิติ การสมดุลของแรงในสามมิติ แรงเสียดทาน โมเมนต์ความเฉื่อย รวมถึงการวิเคราะห์แรงกระทำภายในโครงสร้างของเครื่องจักรกล แรงสถิตย์ จลนพลศาสตรื และจลศาสตร์ของอนุภาค วัตถุเกร็ง การเคลื่อนที่ กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน พลังงาน และแรงดล