ผู้สอน
วิภาวรรณ สีหาคม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การพยาบาลผู้ใหญ่ 2/ 23B


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24789

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดและการพยาบาลแบบองค์รวมในการดูแลสุขภาพผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับความผิดปกติองระบบเลือดและน้ำเหลือง การพร่องออกซิเจนจากความผิดปกติของหัวใจและการไหลเวียน การแลกเปลี่ยนและการขนส่งออกซิเจน ความไม่สมดุลของน้ำและอิเล็กโตรไลท์ ระบบประสาทสัมผัส การรับรู้และการเคลื่อนไหวผิดปกติจากระบบประสาทส่วนกลาง ปัญหาทางนรีเวช การพยาบาลสาธารณภัยและภาวะช็อค ทั้งในระยะเฉียบพลัน วิกฤต เรื้องรังและระยะสุดท้ายแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.