เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสื่อสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การสื่อสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทที่ ๑ ความหมายของการสื่อสาร

http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter1-1.html

บทที่ ๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ

http://www.sc.chula.ac.th/courseware/2300150/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.ppt

บทที่ ๓ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เรียนรู้ผ่านเว็บ