เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2201-2312 การจัดประชุมสัมมนา

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความเข้าใจในการจัดประชุมสัมมนา

2. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานรายวิชา

1. บอกขั้นตอนการประชุมสัมมนา

2. จัดการประชุมสัมมนา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนา ขั้นตอน รูปแบบ เอกสาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ในการประชุม

เพิ่มเติม : บูรณาการกับวิชาโครงการซึ่งต้องศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2555 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  1) แนวคิดในการจัดทำโครงการ 2) กระบวนการจัดทำโครงการ 3) โครงร่างโครงการ

สมรรถนะรายวิชา

  1. ผู้เรียนวางแผนและจัดประชุมสัมมนาได้
  2. เพิ่มเติม : ผู้เรียนเขียนโครงร่างโครงการที่จะจัดทำในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  ได้