home2201-2312 การจัดประชุมสัมมนา
personperson_add
2201-2312 การจัดประชุมสัมมนา

ผู้สอน
นาย ศุภชัย พวงบุบผา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
2201-2312 การจัดประชุมสัมมนา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2483

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา

1. มีความเข้าใจในการจัดประชุมสัมมนา

2. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานรายวิชา

1. บอกขั้นตอนการประชุมสัมมนา

2. จัดการประชุมสัมมนา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนา ขั้นตอน รูปแบบ เอกสาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ในการประชุม

เพิ่มเติม : บูรณาการกับวิชาโครงการซึ่งต้องศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2555 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  1) แนวคิดในการจัดทำโครงการ 2) กระบวนการจัดทำโครงการ 3) โครงร่างโครงการ

สมรรถนะรายวิชา

  1. ผู้เรียนวางแผนและจัดประชุมสัมมนาได้
  2. เพิ่มเติม : ผู้เรียนเขียนโครงร่างโครงการที่จะจัดทำในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  ได้

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)