เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การโปรแกรมเบื้องต้น 3/1 (1/60)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาท ความสำคัญ ผลกระทบ ลักษณะสำคัญ องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ บทบาทและประโยชน์ของระบบคอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูล สารสนเทศ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์การประมวลผล เพื่อให้สามารถใช้คำสั่งพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ ศึกษาภาษาคอมพิวเตอร์ หลักการแก้ปัญหาการจำลองความคิด โครงสร้างโปรแกรม โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ คำสั่ง กำหนดค่า คำสั่งนำข้อมูลออก คำสั่งนำข้อมูลเข้า คำสั่งควบคุมลำดับการทำงานของโปรแกรม การเขียนโปรแกรม ปฏิบัติการจำลองความคิด สืบค้นข้อมูลและความรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อฝึกการวางแผนอย่างมีระบบ การเขียนโปรแกรมอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

ผลการเรียนรู้

1.อธิบายองค์ประกอบคอมพิวเตอร์

2.อธิบายขั้นตอนและเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์

3.ใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

4.กำหนดและใช้งานตัวแปร

5.ใช้คำสั่งโครงสร้างควบคุมในการเขียนโปรแกรม

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้