เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย (ค.บ.) ปี 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ให้นักศึกษาทุกคนศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และทำแบบทดสอบ