home2201-2401 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
person
2201-2401 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

ผู้สอน
นาย ศุภชัย พวงบุบผา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
2201-2401 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2484

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้รู้หลักการและพื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
  2. เพื่อให้รู้ความหมาย หน้าที่และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ
  3. เพื่อให้มีทักษะในการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
  4. เพื่อให้มีทักษะในการใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ได้
  5. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา

  1. อธิบายความหมายองค์ประกอบและระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
  2. อธิบายความหมาย  ความสำคัญของการทำงานของระบบปฏิบัติการ
  3. ปฏิบัติการใช้คำสั่งของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
  4. ปฏิบัติการใช้โปรแกรมยูทิลิตี้

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมคอมพิวเตอร์  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  สื่อบันทึกข้อมูล  ความหมายและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ  การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)