เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2201-2401 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

จุดประสงค์รายวิชา

  1. เพื่อให้รู้หลักการและพื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
  2. เพื่อให้รู้ความหมาย หน้าที่และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ
  3. เพื่อให้มีทักษะในการใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
  4. เพื่อให้มีทักษะในการใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ได้
  5. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

มาตรฐานรายวิชา

  1. อธิบายความหมายองค์ประกอบและระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
  2. อธิบายความหมาย  ความสำคัญของการทำงานของระบบปฏิบัติการ
  3. ปฏิบัติการใช้คำสั่งของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
  4. ปฏิบัติการใช้โปรแกรมยูทิลิตี้

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมคอมพิวเตอร์  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  สื่อบันทึกข้อมูล  ความหมายและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ  การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้