เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

59-3 4942304 โรค [ภาค กศ.บป.]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

59-3 4942304 โรค [ภาค กศ.บป.]

4942304 โรค (Diseases) 3(3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4941101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4941103 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

ความหมาย การจำแนกประเภทของโรค วิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อ โรคไร้เชื้อ โรคพันธุกรรม โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ การวินิจฉัย และการป้องกัน