ประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4

สิริชัย สองเมือง

โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนทุกกลุ่มสาระวิชา ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4