ประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนทุกกลุ่มสาระวิชา ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4