ผู้สอน
วัชระ อนันต์พิทักษ์กูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การสร้าง Web Site (Web editor)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
24952

สถานศึกษา

โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพ็จด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ในเรื่อง หน้าตาของหน้าต่างออกแบบเว็บเพ็จ ส่วนประกอบของหน้าจอหลัก การสร้าง Site กำหนดคุณสมบัติของ Site สร้าง Static Page กำหนดคุณสมบัติของหน้าเพ็จ ตั้งชื่อเพ็จ จัดรูปแบบตัวอักษร การสร้างตาราง การใส่รูปภาพ ปรับรูปพื้นหลัง การสร้างเลเยอร์ การสร้างลิงค์ การใช้มัลติมีเดีย และตรวจหน้าเพ็จบน Browserทดสอบการสร้างเว็บเพ็จอย่างง่าย โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการฝึกปฏิบัติ

เพื่อให้เกิดทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้ ทำงานด้วยความมุ่งมั่น ขยัน อดทน เสียสละ มีระเบียบวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความคิดแปลกใหม่ มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการเรียนรู้พร้อมทั้งสอดแทรกมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก