เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาและวิเคราะห์การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามลักษณะของสื่อและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น การเขียนข่าว คำบรรยายภาพ การเขียนบทความ การเขียนสารคดี การเขียนคำบรรยายสรุป การเขียนคำปราศรัย เป็นต้น