การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและวิเคราะห์การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามลักษณะของสื่อและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น การเขียนข่าว คำบรรยายภาพ การเขียนบทความ การเขียนสารคดี การเขียนคำบรรยายสรุป การเขียนคำปราศรัย เป็นต้น