เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ ป.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ประมวลรายวิชาคณิตศาสตร์ (Course Syllabus)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวรพัฒน์

1. โรงเรียนวรพัฒน์

2. ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

3. รหัสวิชา ค 14101

4. ระดับชั้นที่สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

5. จำนวนชั่วโมง 82 ชั่วโมง

6. จำนวนคาบที่สอน 5 คาบ/สัปดาห์

7. ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2560

8. รูปแบบการจัดเวลาเรียน Ö คาบเดี่ยว 5 คาบ คาบคู่

9. ลักษณะวิชา Ö พื้นฐาน เพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

10. รูปแบบการสอน Ö แบบเดี่ยว แบบทีม

11. อิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2551

12. คำอธิบายรายวิชา (course description)

ศึกษาตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวน จำนวนนับ ศูนย์ เศษส่วน และทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับและศูนย์ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา โจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับและศูนย์ บวกและลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตรหรือความจุ และเวลา พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เวลาบนหน้าปัดนาฬิกา เวลาโดยใช้จุด ระยะเวลา คาดคะเนความยาว น้ำหนัก ปริมาตรหรือความจุ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง การตวง เงิน และเวลา บันทึกรายรับ รายจ่าย กิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา มุม ชนิดของมุม ชื่อมุม ส่วนประกอบของมุม สัญลักษณ์ของมุม เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่ขนานกัน ส่วนประกอบของรูปวงกลม สิ่งของมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และจำแนกได้ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปเรขาคณิตสองมิติรูปที่มีแกนสมมาตร จำนวนแกนสมมาตร นำรูปเรขาคณิตประดิษฐ์เป็นลวดลายต่าง ๆ จำนวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่ากันรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่กำหนดให้ รวบรวมและจำแนกข้อมูล ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่งและตาราง

โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ ระเบียบ มีวินัย รอบคอบ มีความรับผิดชอบ กล้าคิดกล้าแสดงออก มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีเหตุผล และเชื่อมั่นในตนเอง

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.4/1 เขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ ศูนย์ เศษส่วน และ

ทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

ป.4/2 เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ และศูนย์ เศษส่วน และทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

ค 1.2 ป.4/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจำนวนนับและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความ สมเหตุสมผลของคำตอบ

ป.4/2 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ และสร้างโจทย์ได้

ป.4/3 บวกและลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน

ค 2.1 ป.4/1 บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตรหรือความจุ และเวลา

ป.4/2 หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ป.4/3 บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา อ่านและเขียนเวลาโดยใช้จุด และบอกระยะเวลา

ป.4/4 คาดคะเนความยาว น้ำหนัก ปริมาตรหรือความจุ

ค 2.2 ป.4/1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง การตวง เงิน และเวลา

ป.4/2 เขียนบันทึกรายรับ รายจ่าย

ป.4/3 อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา

ค 3.1 ป.4/1 บอกชนิดของมุม ชื่อมุมส่วนประกอบของมุม และเขียนสัญลักษณ์

ป.4/2 บอกได้ว่าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกัน พร้อมทั้งใช้สัญลักษณ์แสดงการขนาน

ป.4/3 บอกส่วนประกอบของรูปวงกลม

ป.4/4 บอกได้ว่ารูปใดหรือส่วนใดของสิ่งของมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก และจำแนกได้ว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ป.4/5 บอกได้ว่ารูปเรขาคณิตสองมิติรูปใดเป็นรูปที่มีแกนสมมาตร และบอกจำนวนแกนสมมาตร

ค 3.2 ป.4/1 นำรูปเรขาคณิตมาประดิษฐ์เป็นลวดลายต่าง ๆ

ค 4.1 ป.4/1 บอกจำนวนและความสัมพันธ์ใน แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่ากัน
ป.4/2 บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่กำหนดให้

ค 5.1 ป.4/1 รวบรวมและจำแนกข้อมูล

ป.4/2 อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิ แท่งและตาราง

ป.4/3 เขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง

ค 6.1 ป.4/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

ป.4/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์

ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ป.4/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

ป.4/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ใน การสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่าง ถูกต้องและเหมาะสม

ป.4/5 เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ

ป.4/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

รวมทั้งหมด 29 ตัวชี้วัด

13. สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์

หลักสูตรสถานศึกษามุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานมีสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะสำคัญ 5 ประการ คือ

1. ทักษะการแก้ปัญหา (นักเรียนสามารถแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม)

2. ทักษะการให้เหตุผล (นักเรียนสามารถให้เหตุผลในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหาได้)

3. ทักษะการเชื่อมโยง (นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้จากที่เรียนมา ใช้ในชีวิตประจำวันได้)

4. ทักษะการสื่อสาร (นักเรียนสามารถรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม)

5. ทักษะการนำเสนอ (นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานและอธิบายวิธีคิดของตนเองหน้าชั้นเรียน)

6. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (นักเรียนสามารถเลือกใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม)

14. คุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์สุจริต

3. มีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง

6. มุ่งมั่นในการทำงาน

7. รักความเป็นไทย

8. มีจิตสาธารณะในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

9. มีความรับผิดชอบในการทำงาน

10. นักเรียนเกิดการยอมรับและรับฟังในความคิดเห็นของคนอื่น

11. มีความกล้าแสดงออก

15. เป้าหมาย

1. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถผ่านการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

3. ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

16. วิธีการแบบเปิด (Open Approach) (Tejima, 1997) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาปลายเปิด (Open-ended problems) ซึ่งเป็นปัญหาชนิดที่มีคําตอบ หรือมีแนวทางในการแก้ปัญหาได้หลากหลาย การพิจารณาคําตอบ ของปัญหาปลายเปิดไม่ใช่ตัดสินเฉพาะความถูกผิดของคําตอบ หรือ ตัดสินโดยคนส่วนมากว่าถูกหรือผิดแต่จะมีการพิจารณาถึง เหตุผลว่ามีความสมเหตุสมผลมากน้อยเพียงใดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น การใช้ปัญหาปลายเปิดจึงเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่สามารถตอบสนองต่อความคิดที่หลากหลายของนักเรียนได้เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นการใช้ปัญหาปลายเปิดสามารถจัดกิจกรรมที่เป็นการบูรณาการเนื้อหาหลายๆ เรื่อง เข้าไว้ในกิจกรรมเดียวกันได้ ซึ่งเป็นการจัดสรรเนื้อหาโดยการเน้นกิจกรรมให้สอดคล้องกับเวลาที่มีอยู่นอกจากนี้ สื่อการสอนที่ใช้จะเป็นลักษณะของการดึงเอากระบวนการคิดของนักเรียนออกมา ทําให้สามารถศึกษากระบวนการคิดของนักเรียนแต่ละคน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการให้เหตุผลของนักเรียนได้เป็นอย่างดียิ่งอีกด้วย

17. ลำดับการสอน (course outline)

สัปดาห์ที่

เนื้อหา/มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

สื่อการสอน

การวัดผล

1

หน่วยที่ 1 จำนวนที่มีค่ามาก

 • จำนวนที่มีค่ามาก
 • จำนวนนับกับศูนย์
 • ทำได้ไหมนะ?มาเรียงเหรียญ10 บาท กันเถอะ
 • สอบรายหน่วยที่ 1

สาระที่ 1

ค.1.1 ป.4/1, ป.4/2

สาระที่ 4

ค.4.1 ป.4/1, ป.4/2

สาระที่ 6

ค.6.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3,

ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6

2

2

1


1

1. ครูนำเข้าสู่สถานการณ์ปัญหา

2. ขั้นนักเรียนเรียนรู้แก้ปัญหาด้วยตนเอง

3. อภิปรายหน้าชั้นเรียน

4. สรุปเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน

5. นักเรียนสรุปแนวคิดในสมุดของตนเอง

สื่อหลัก :

- บัตรตัวเลข

- ตารางค่าประจำหลัก

- รูปภาพแสดงสถานการณ์ปัญหา

- แถบสถานการณ์ปัญหาและคำสั่ง

- ใบกิจกรรม

สื่อเสริม :

- ตารางค่าประจำหลัก

- ปากกาเมจิก

1. แบบทดสอบอัตนัย แสดงวิธีการคิด

- ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนที่มีค่ามาก

- การอ่านจำนวนที่มีค่ามาก

- การเขียนจำนวนในรูปแบบที่แตกต่าง

2. การตรวจใบงานและแบบฝึก

3. การตรวจแนวคิดของนักเรียนในสมุด

2

หน่วยที่ 2 วงกลมและทรงกลม

 • วงกลม
 • ทรงกลม
 • ทำได้ไหมนะ? เกมล่าสมบัติ
 • สอบรายหน่วยที่ 2
 • ทำได้ไหมนะ? เกมการสร้างโจทย์การหาร
 • อะไรซ่อนอยู่หลังตัวเลขนะ
 • สอบรายหน่วยที่ 3-4

สาระที่ 3

ค 3.1 ป.4/3

สาระที่ 6

ค 6.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3,

ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6

2

2

1

1

1. ครูนำเข้าสู่สถานการณ์ปัญหา

2. ขั้นนักเรียนเรียนรู้แก้ปัญหาด้วยตนเอง

3. อภิปรายหน้าชั้นเรียน

4. สรุปเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน

5. นักเรียนสรุปแนวคิดในสมุดของตนเอง

สื่อหลัก :

- ห่วงยาง,เสา

- วงเวียน

- ลูกบอล

- รูปภาพแสดงสถานการณ์ปัญหา

- แถบสถานการณ์ปัญหาและคำสั่ง

- ใบกิจกรรม

สื่อเสริม :

- ไม้บรรทัด

- กระดาษแข่ง

1. แบบทดสอบอัตนัย แสดงวิธีการคิด

- สร้างวงกลมตามรัศมี และเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดให้

- ความเข้าใจคุณสมบัติของเส้นผ่านศูนย์กลาง

2. การตรวจใบงานและแบบฝึก

3. การตรวจแนวคิดของนักเรียนในสมุด

3

หน่วยที่ 3 การหาร

 • การหาร
 • การหารของสิบและร้อย
 • ค.6.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6
 • การหารในแนวตั้ง
 • การหารที่มีผลหารเป็นเลข 2 หลัก
 • การคำนวณเลข (เลข 3หลัก)÷(เลข 1หลัก)
 • เราจะใช้ประโยคสัญลักษณ์แบบไหน
 • การหารโดยใช้บัตรตัวเลข
 • มุม
 • ขนานของมุม
 • ทำได้ไหมนะ? การสร้างรูปร่างต่าง ๆ
 • สอบรายหน่วยที่ 6
 • รูปสามเหลี่ยม
 • รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วและรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
 • “วิธีการ” สร้างรูปสามเหลี่ยม
 • การสร้างแบบรูป
 • สร้างรูปสามเหลี่ยมที่มีรูปร่างและขนาดเท่ากับที่กำหนด
 • ทำได้ไหมนะ? มาสร้างลูกเหลี่ยมกันเถอะ
 • มาสร้างสัญลักษณ์ของโรงเรียนกันเถอะ
 • หาสมบัติที่ซ่อนอยู่
 • สอบรายหน่วยที่ 7
 • การหารด้วยเลข 2 หลัก (1)
 • การหารด้วยเลข 2 หลัก (2)
 • กฎการหารและการคูณ
 • ทำได้ไหมนะ? การคำนวณหาส่วนที่หายไป
 • สังเกตเห็นอะไรเอ่ย
 • การหารจำนวนที่มีค่ามาก
 • สอบรายหน่วยที่ 8

สาระที่ 1

ค.1.2 ป.4/1, ป.4/2

สาระที่ 6

2

2

1. ครูนำเข้าสู่สถานการณ์ปัญหา

2. ขั้นนักเรียนเรียนรู้แก้ปัญหาด้วยตนเอง

3. อภิปรายหน้าชั้นเรียน

4. สรุปเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน

5. นักเรียนสรุปแนวคิดในสมุดของตนเอง

สื่อหลัก :

- บัตรแสดงประโยคสัญลักษณ์

- กระดาษสีต่างๆ

- รูปภาพแสดงสถานการณ์ปัญหา

- แถบสถานการณ์ปัญหาและคำสั่ง

- ใบกิจกรรม

สื่อเสริม :

- ภาพแสดงการหาร

- ปากกาเมจิก

1. แบบทดสอบอัตนัย แสดงวิธีการคิด

- ความเข้าใจกฎการหาร

- ความเข้าใจการหารสิบและร้อย

2. การตรวจใบงานและแบบฝึก

3. การตรวจแนวคิดของนักเรียนในสมุด

4- 7

หน่วยที่ 4 การหารด้วยเลข 1 หลัก

สาระที่ 1

ค.1.2 ป.4/1, ป.4/2

สาระที่ 6

ค.6.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3,

ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6

2

2

3

2

2

2

2

1

1. ครูนำเข้าสู่สถานการณ์ปัญหา

2. ขั้นนักเรียนเรียนรู้แก้ปัญหาด้วยตนเอง

3. อภิปรายหน้าชั้นเรียน

4. สรุปเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน

5. นักเรียนสรุปแนวคิดในสมุดของตนเอง

สื่อหลัก :

- บัตรตัวเลข

- บัตรแสดงประโยคสัญลักษณ์

- รูปภาพแสดงสถานการณ์ปัญหา

- แถบสถานการณ์ปัญหาและคำสั่ง

- ใบกิจกรรม

สื่อเสริม :

- ภาพแสดงการหาร

- ปากกาเมจิก

1. แบบทดสอบอัตนัย แสดงวิธีการคิด

- วิธีการคำนวณในแนวตั้ง

- ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวตั้งหาร ตัวหาร ผลหาร และเศษ

2. การตรวจใบงานและแบบฝึก

3. การตรวจแนวคิดของนักเรียนในสมุด

8- 10

หน่วยที่ 5 การจัดการข้อมูล

 • การจัดการข้อมูล
 • การจัดการตาราง
 • การจัดเรียงข้อมูล
 • ทำได้ไหมนะ? มาทำโปสเตอร์กันเถอะ
 • มาสร้างตารางกันเถอะ
 • สอบรายหน่วยที่ 5

สาระที่ 5

ค.5.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3

สาระที่ 6

ค.6.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3,

ป.4/4, ป.4/5

2

3

2

2

2

1

1. ครูนำเข้าสู่สถานการณ์ปัญหา

2. ขั้นนักเรียนเรียนรู้แก้ปัญหาด้วยตนเอง

3. อภิปรายหน้าชั้นเรียน

4. สรุปเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน

5. นักเรียนสรุปแนวคิดในสมุดของตนเอง

สื่อหลัก :

- ตารางแสดงการบาดเจ็บ

- กระดาษสี

- รูปภาพแสดงสถานการณ์ปัญหา

- แถบสถานการณ์ปัญหาและคำสั่ง

- ใบกิจกรรม

สื่อเสริม :

- ตารางแสดงข้อมูล

- ปากกาเมจิก

1. แบบทดสอบอัตนัย แสดงวิธีการคิด

- การสร้างตารางที่แสดงสองสิ่งในตารางเดียว

- การสร้างและอ่านตาราง

2. การตรวจใบงานและแบบฝึก

3. การตรวจแนวคิดของนักเรียนในสมุด

11 -12

หน่วยที่ 6 มุม

สาระที่ 3

ค 3.1 ป.4/1

สาระที่ 6

ค 6.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3,

ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6

2

2

1

1

1. ครูนำเข้าสู่สถานการณ์ปัญหา

2. ขั้นนักเรียนเรียนรู้แก้ปัญหาด้วยตนเอง

3. อภิปรายหน้าชั้นเรียน

4. สรุปเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน

5. นักเรียนสรุปแนวคิดในสมุดของตนเอง

สื่อหลัก :

- ไม้ฉาก

- ไม้โพรแทรกเตอร์

- รูปภาพแสดงสถานการณ์ปัญหา

- แถบสถานการณ์ปัญหาและคำสั่ง

- ใบกิจกรรม

สื่อเสริม :

- กระดาษ

- ตารางบันทึกระยะทาง

1. แบบทดสอบอัตนัย แสดงวิธีการคิด

- แสดงขนาดมุมด้วยตัวเลข

- การวัดมุมด้วยไม้โพรแทรกเตอร์

- การสร้างมุม

2. การตรวจใบงานและแบบฝึก

3. การตรวจแนวคิดของนักเรียนในสมุด

13 15

หน่วยที่ 7 รูปสามเหลี่ยม

สาระที่ 3

ค 3.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6

สาระที่ 6

ค 6.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1. ครูนำเข้าสู่สถานการณ์ปัญหา

2. ขั้นนักเรียนเรียนรู้แก้ปัญหาด้วยตนเอง

3. อภิปรายหน้าชั้นเรียน

4. สรุปเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน

5. นักเรียนสรุปแนวคิดในสมุดของตนเอง

สื่อหลัก :

- หลอดสีต่างๆ

- หมุดปัก

- วงเวียน

- รูปภาพแสดงสถานการณ์ปัญหา

- แถบสถานการณ์ปัญหาและคำสั่ง

- ใบกิจกรรม

สื่อเสริม :

- กระดาษสี

- ปากกาเมจิก

1. แบบทดสอบอัตนัย แสดงวิธีการคิด

- การสร้างรูปสามเหลี่ยม

- ความเข้าใจลักษณะเฉพาะของรูปสามเหลี่ยมละวงกลม

2. การตรวจใบงานและแบบฝึก

3. การตรวจแนวคิดของนักเรียนในสมุด

16 – 18

หน่วยที่ 8 การหารด้วยเลข 2 หลัก

สาระที่ 1

ค.1.2 ป.4/1, ป.4/2

สาระที่ 6

ค.6.1 ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6

2

2

3

2

2

2

1

1. ครูนำเข้าสู่สถานการณ์ปัญหา

2. ขั้นนักเรียนเรียนรู้แก้ปัญหาด้วยตนเอง

3. อภิปรายหน้าชั้นเรียน

4. สรุปเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน

5. นักเรียนสรุปแนวคิดในสมุดของตนเอง

สื่อหลัก :

- บัตรตัวเลข

- บัตรแสดงประโยคสัญลักษณ์

- รูปภาพแสดงสถานการณ์ปัญหา

- แถบสถานการณ์ปัญหาและคำสั่ง

- ใบกิจกรรม

สื่อเสริม :

- ภาพแสดงการหาร

- ปากกาเมจิก

1. แบบทดสอบอัตนัย แสดงวิธีการคิด

-การหารด้วยเลข 2 หลักในแนวตั้ง

- การสร้างประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์ปัญหาและการคำนวณหาคำตอบ

2. การตรวจใบงานและแบบฝึก

3. การตรวจแนวคิดของนักเรียนในสมุด

18

รวม

82

18.กิจกรรมเสริมหลักสูตร (cocurriculum Activties)

- กิจกรรมท่องสูตรคูณ

- เกม 24

- กิจกรรมวัน วิทย์ –คณิต

19. การวัดและประเมินผล

เกณฑ์การเก็บคะแนน

19.1 การสอบ

บทที่สอบย่อย

K

P

A

ปลายภาค

หน่วยที่1 จำนวนที่มีค่ามาก

9

1

30

หน่วยที่2 วงกลมและทรงกลม

9

2

หน่วยที่3 การหาร

5

2

หน่วยที่4 การหารด้วยเลข 1 หลัก

5

1

หน่วยที่5 การจัดการข้อมูล

9

1

หน่วยที่6 มุม

9

1

หน่วยที่7 รูปสามเหลี่ยม

9

1

หน่วยที่8การหารด้วยเลข 2 หลัก

5

1

รวม

60

10

30

เกณฑ์การประเมินผล

1. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด

2. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

3. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์

4. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

กำหนดในสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ระดับผลการเรียน

คะแนน เกรด

80 – 100 ≥ 4

75 – 79 ≥ 3.5

70 – 74 ≥ 3

65 – 69 ≥ 2.5

60 – 64 ≥ 2

55 – 59 ≥ 1.5

50 -54 ≥ 1

0 – 49 ≥ 0

20. เอกสารอ่านประกอบการเรียน การสอน

20.1 หนังสือคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

20.2 แบบฝึกคณิตศาสตร์ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวรพัฒน์