เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2201-1004 การขาย 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รหัสวิชา 2201 – 1004  ชื่อวิชาการขาย 1 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์ 3 หน่วยกิต

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจความรู้พื้นฐานของงานขาย ประเภท ลักษณะงานขาย ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กิจการ ลูกค้า คู่แข่งขัน และเทคนิคการขาย
2. มีความเข้าใจเทคนิคการขายพื้นฐาน
3. มีทักษะในงานอาชีพขาย
4. ตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพการขาย

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความสำคัญของการขาย แนวความคิดทางการตลาด
2. บอกประเภท และลักษณะของการขาย
3. จำแนกผลิตภัณฑ์ กิจการ ลูกค้า คู่แข่งขัน
4. บอกคุณสมบัติ และจรรยาบรรณของพนักงานขาย
5. อธิบายโอกาสและความก้าวหน้าของอาชีพพนักงานขายได้

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสำคัญของการขาย แนวความคิดทางการตลาด ประเภทและลักษณะของการขายความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กิจการ ลูกค้า คู่แข่งขัน และเทคนิคการขาย คุณสมบัติและจรรณยาบรรณของพนักงานขาย โอกาสความก้าวหน้าของพนักงานขาย ความรู้ทางเทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับ
งานขาย