home2201-1004 การขาย 1
personperson_add
2201-1004 การขาย 1

ผู้สอน
วัชราภรณ์ นนท์ธีระวิชยา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
2201-1004 การขาย 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2497

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสวิชา 2201 – 1004  ชื่อวิชาการขาย 1 จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์ 3 หน่วยกิต

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจความรู้พื้นฐานของงานขาย ประเภท ลักษณะงานขาย ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กิจการ ลูกค้า คู่แข่งขัน และเทคนิคการขาย
2. มีความเข้าใจเทคนิคการขายพื้นฐาน
3. มีทักษะในงานอาชีพขาย
4. ตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพการขาย

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความสำคัญของการขาย แนวความคิดทางการตลาด
2. บอกประเภท และลักษณะของการขาย
3. จำแนกผลิตภัณฑ์ กิจการ ลูกค้า คู่แข่งขัน
4. บอกคุณสมบัติ และจรรยาบรรณของพนักงานขาย
5. อธิบายโอกาสและความก้าวหน้าของอาชีพพนักงานขายได้

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสำคัญของการขาย แนวความคิดทางการตลาด ประเภทและลักษณะของการขายความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กิจการ ลูกค้า คู่แข่งขัน และเทคนิคการขาย คุณสมบัติและจรรณยาบรรณของพนักงานขาย โอกาสความก้าวหน้าของพนักงานขาย ความรู้ทางเทคโนโลยีทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับ
งานขาย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)