เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2201–1016 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. รู้แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
2. เข้าใจโครงสร้างของระบบเศรษฐศาสตร์
3. เกิดความรู้เกี่ยวกับอุปสงค์ อุปทาน และราคาดุลยภาพ
4. สามารถนำทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
5. ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์

มาตรฐานรายวิชา

1. อธิบายแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ โครงสร้างของระบบเศรษฐศาสตร์
2. เข้าใจอุปสงค์ อุปทาน และราคาดุลยภาพ
3. นำหลักเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน การกำหนดราคา
ดุลยภาพ พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ เงินเฟ้อ
เงินฝืด เงินตึงตัว วัฏจักรเศรษฐกิจ ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างและ
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ และแนวทางแก้ไข