เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 (ครูสุเมธ)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุเมธ ราชประชุม

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 รหัสวิชา ง32101

(ง3.1 ม.4-6/1) 1. อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

(ง3.1 ม.4-6/2) 2. อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

(ง3.1 ม.4-6/3) 3. อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

(ง3.1 ม.4-6/4) 4. บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

(ง3.1 ม.4-6/5) 5. แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

(ง3.1 ม.4-6/6) 6. เขียนโปรแกรมภาษา

(ง3.1 ม.4-6/7) 7. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

(ง3.1 ม.4-6/8) 8. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

(ง3.1 ม.4-6/9) 9. ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

(ง3.1 ม.4-6/10) 10. ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ

(ง3.1 ม.4-6/11) 11. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

(ง3.1 ม.4-6/12) 12. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

(ง3.1 ม.4-6/13) 13. บอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ