ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษา ๔  มีนักเรียนจำนวน  ๘ คน   ผู้ชาย  ๓   คน  ผู้หญิง  ๕  คน