ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษา ๔  มีนักเรียนจำนวน  ๘ คน   ผู้ชาย  ๓   คน  ผู้หญิง  ๕  คน