เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง20205 โปรแกรมประมวลผลคำเบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อศึกษาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำเบื้องต้นส่วนประกอบของโปรแกรม การพิมพ์แฟ้มข้อมูล การแทรกรูปภาพ การสร้างตาราง การแสดงผลบนจอภาพเครื่องพิมพ์การใช้คำสั่งพื้นฐานของโปรแกรมประมวลผลคำเบื้องต้น การประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ เช่น การสร้างการ์ดอวยพร การสร้างโบว์ชัวร์ การสร้างประกาศนียบัตร การสร้างปฏิทินได้อย่างเหมาะสม

โดยใช้กระบวนการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การคิด การวิเคราะห์ การฝึกทักษะและปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา การทำงานกลุ่ม การเสริมสร้างเจตคติ และกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่ดีในด้านทักษะการทำงาน สร้างสรรค์ผลงานในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าถูกวิธี