เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค33101) ม.6/4 ปีการศึกษา 2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. เลือกวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น อธิบายผลการวิเคราะห์ได้ถูกต้อง นำความรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ได้

2. นำความรู้เรื่องค่ามาตรฐานไปใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูล หาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติและนำความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ใต้โค้งปกติไปใช้ได้

3. สร้างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลทำนายค่าตัวแปรตาม เมื่อกำหนดตัวแปรอิสระให้ได้