ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีจำนวน  ๘ คน  ผู้ชาย  ๔ คน  ผู้หญิง  ๔  คน