เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.4/1 การจัดการข้อมูล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Watchara Kunsri

โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

ศึกษาหลักการ และรูปแบบของโปรแกรมตารางทำงานการป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การเรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลมาดำเนินการ การจัดรูปแบบชิ้นงาน การรูปแบบข้อมูล การพิมพ์ การสร้างกราฟ ฟังก์ชันการคำนวณ และฟังก์ชันการทำงานต่างๆ

ปฏิบัติการสร้างงานบนตารางทำงาน ป้อนข้อมูล แก้ไขข้อมูล เก็บข้อมูลลงแฟ้มข้อมูล เรียกข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลมาดำเนินการ จัดรูปแบบชิ้นงานการจัดรูปแบบข้อมูล สร้างกราฟ ใช้ฟังก์ชันการคำนวณ ฟังก์ชันการทำงานต่างๆ และประยุกต์ตารางทำงานในงานต่างๆ

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตารางทำงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้