แอนิเมชั่น ม.2/4

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น ม.2/4 โรงเรียนตะโหมด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555