วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.3/1
ผู้สอน

นัชรัณด์ เชื้อสอน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.3/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25154

สถานศึกษา
โรงเรียนนารีวุฒิ

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รหัสวิชา ง 13101 เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

ศึกษาและค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน โดยการกำหนดหัวข้อที่ต้องการค้นหา เพื่อเลือกแหล่งข้อมูลที่ต้องการด้วยการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานและระเบียบการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการทำงานกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการค้นหาข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสามารถดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด

ง 3.1 ป.3/1 ป.3/2

รวม 2 ตัวชี้วัด

ที่

หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

/ตัวชี้วัด

ภาคเรียน

1

2


1

ข้อมูลรอบตัว การค้นหาและการนำเสนอข้อมูล

ง 3.1 ป.3/1

2

เรียนรู้โปรแกรม Microsoft Word เบื้องต้น

ง 3.1 ป.3/2

3

อุปกรณ์เทคโนโลยีน่ารู้

ง 3.1 ป.3/2

4

คอมพิวเตอร์น่าเรียนรู้

ง 3.1 ป.3/2

5

การพิมพ์สัมผัสภาษาไทย

ง.3.1 ป.3/2

6

การพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษ

ง.3.1 ป.3/2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.