เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.2/2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รหัสวิชา ง12101 เวลา 40 ชั่วโมง/ปี

ศึกษา วิเคราะห์วิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยการสาธิต ทดลองปฏิบัติและนำผลมาอภิปราย กำหนดเป็นแนวทางในการทำงาน ฝึกการทำงาน โดยเน้นขั้นตอนกระบวนการและนิสัยการทำงาน สังเกตการปฏิบัติงานและผลงาน แล้วนำมาอภิปรายหาข้อบกพร่องและวิธีแก้ไข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะเบื้องต้น และทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัวได้ ปรับปรุงงานอยู่เสมอ เห็นคุณค่าของการทำงานและมีนิสัยรักการทำงาน

ศึกษาและปฏิบัติการสร้างชิ้นงานของเล่น ของใช้อย่างง่าย โดยการกำหนดปัญหาหรือความต้องการ แล้วรวบรวมข้อมูลเพื่อออกแบบ โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 2 มิติ ลงมือสร้างและประเมินผล โดยเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างถูกวิธี มีความคิดสร้างสรรค์และมีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำอย่าง มีจิตสำนึกที่ดี

ศึกษา รวบรวม และอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ตามประเภทของแหล่งข้อมูล โดยบอกประโยชน์และเก็บรักษาแหล่งข้อมูลเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

โดยใช้กระบวนการการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการทำงานกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และเห็นคุณค่าของการทำงานและนำความรู้ ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3

ง 2.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4

ง 3.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3

รวม 10 ตัวชี้วัด


ที่

หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

/ตัวชี้วัด

ภาคเรียน

1

2

1

บทบาทและหน้าที่ของตนเอง วิธีการกวาดบ้าน ล้างแก้วน้ำ จาน ชาม

ง.1.1 ป.2/1

2

วิธีการเลือกสวมใส่ จัดเก็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ตามขั้นตอนได้เหมาะสม

ง.1.1 ป.2/3

3

การเตรียมประกอบอาหาร

ง.1.1 ป.2/1

4

การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือเกษตรได้ถูกวิธี การเลือกใช้วิธีการขยายพันธุ์พืชได้เหมาะสม

ง.2.1 ป.2/1

5

การนำวัสดุและเศษวัสดุมาประดิษฐ์เป็นสิ่งต่าง ๆ

ง.2.1 ป.2/1,ป.2/2

ป.2/3,ป.2/4

6

การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือช่างได้เหมาะสมกับงาน

ง.2.1 ป.2/2

7

เรียนรู้ข้อมูล

ง.3.1 ป.2/1

8

แหล่งข้อมูลน่ารู้

ง.3.1 ป.2/2

9

เรียนรู้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ง.3.1 ป.2/3

10

การใช้งานโปรแกรม Paint

ง.3.1 ป.2/3

11

การใช้คอมพิวเตอร์ และดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

ง.3.1 ป.2/3

12

การพิมพ์สัมผัสภาษาไทย

ง.3.1 ป.1/2