เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง33101 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การนำเสนองานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โครงงานคอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทรัพย์สินทางปัญญา