ม.5/3 เทอม 1 ปีการศึกษา 2555

คำอธิบายชั้นเรียน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง