ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์2/2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับ ปวช. 2/2  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555