คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ม.4

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางทำงาน โปรแกรมนำเสนองาน และใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้ที่ไม่พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์