home4123204+ การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
person
4123204+ การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา

ผู้สอน
นาย ชายชนท์ บุษยานุรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
4123204+ การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2524

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาษาและเทคโนโลยีจาวาขั้นแนะนำ การออกแบบ การทำให้เกิดผล การทดสอบ และการแก้ไขข้อผิดพลาด เทคนิคของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และโปรแกรมภาษาจาวา  ลักษณะเฉพาะของโปรแกรมภาษาจาวา แอ็ปเพล็ต โปรแกรมสำเร็จรูป การจัดเหตุการณ์  การทำงานหลายอย่างด้วยการเขียนโปรแกรมแบบพร้อมกัน การติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก เครื่องมือ ภาพเคลื่อนไหว การเขียนโปรแกรมข่ายงาน การรับ-ให้บริการ การเรียกใช้วิธีการระยะไกล และการเชื่อมต่อฐานข้อมูล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)