home4123204+ การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
personperson_add
4123204+ การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา

ผู้สอน
person
นาย ชายชนท์ บุษยานุรักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
4123204+ การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2524

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาและเทคโนโลยีจาวาขั้นแนะนำ การออกแบบ การทำให้เกิดผล การทดสอบ และการแก้ไขข้อผิดพลาด เทคนิคของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และโปรแกรมภาษาจาวา  ลักษณะเฉพาะของโปรแกรมภาษาจาวา แอ็ปเพล็ต โปรแกรมสำเร็จรูป การจัดเหตุการณ์  การทำงานหลายอย่างด้วยการเขียนโปรแกรมแบบพร้อมกัน การติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก เครื่องมือ ภาพเคลื่อนไหว การเขียนโปรแกรมข่ายงาน การรับ-ให้บริการ การเรียกใช้วิธีการระยะไกล และการเชื่อมต่อฐานข้อมูล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)