4123204+ การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาและเทคโนโลยีจาวาขั้นแนะนำ การออกแบบ การทำให้เกิดผล การทดสอบ และการแก้ไขข้อผิดพลาด เทคนิคของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และโปรแกรมภาษาจาวา  ลักษณะเฉพาะของโปรแกรมภาษาจาวา แอ็ปเพล็ต โปรแกรมสำเร็จรูป การจัดเหตุการณ์  การทำงานหลายอย่างด้วยการเขียนโปรแกรมแบบพร้อมกัน การติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก เครื่องมือ ภาพเคลื่อนไหว การเขียนโปรแกรมข่ายงาน การรับ-ให้บริการ การเรียกใช้วิธีการระยะไกล และการเชื่อมต่อฐานข้อมูล