เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค 32201) ม.5/12 ปีการศึกษา 2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จักรพงษ์ โจไธสง

โรงเรียนพุทไธสง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค 32201

  • มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึมและเขียน
  • นำความรู้เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมไปใช้แก้ปัญหาได้
  • มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติและเขียนกราฟของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้
  • นำความรู้เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ไปใช้แก้ปัญหาได้
  • มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติ
  • หาผลบวกเวกเตอร์ ผลคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์ได้
  • หาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ที่กำหนดให้ได้