เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 3104-2004

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ๓๑๐๔-๒๐๐๔

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรมเขียนแบบทางไฟฟ้า เขียนแบบสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า เขียนแบบระบบควบคุมเขียนแบบติดตั้งไฟฟ้า และเขียนแบบงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านไฟฟ้า การพล็อตแบบลงกระดาษให้ขนาดถูกต้องตามสเกลที่กำหนด

จุดประสงค์รายวิชา

๑. เข้าให้เข้าใจหลักการและคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรมเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

๒. เพื่อให้สามารถเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

๓. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม

มาตรฐานรายวิชา

๑. เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

๒. ประยุกต์การใช้โปรแกรมเขียนแบบไฟฟ้าไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง

สมรรถนะรายวิชา

๑. แสดงความรู้พื้นฐานเพื่อใช้คอมพิวเตอร์ในงานเขียนแบบ

๒. ใช้โปรแกรม AutoCAD เบื้องต้น

๓. แสดงวิธีเริ่มต้นเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD

๔. เขียนแบบด้วยคำสั่งพื้นฐานของโปนแกรม AutoCAD

๕. แก้ไขแบบและตกแต่งแบบด้วยคำสั่งพื้นฐาน

๖. ตกแต่งแบบแปลนด้วยเทคนิคการใช้คำสั่ง

๗. เขียนตัวอักษรและแก้ไขข้อความด้วยโปรแกรม AutoCAD

๘. บอกขนาดชิ้นงานหรือแบบด้วยชุดคำสั่ง Dimension

๙. สร้างบล็อกและไฟล์ต้นแบบเพื่อใช้งานในอนาคต

๑๐. สร้างเลย์เอาท์เพื่อพิมพ์แบบแปลน

๑๑. ประยุกต์ใช้คำสั่งเขียนแบบไฟฟ้าและงานที่เกี่ยวข้อง