คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค 32201) ม.5/5 ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน

จักรพงษ์ โจไธสง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค 32201) ม.5/5 ปีการศึกษา 2560

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25294

สถานศึกษา
โรงเรียนพุทไธสง

คำอธิบายชั้นเรียน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค 32201

  • มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึมและเขียน
  • นำความรู้เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมไปใช้แก้ปัญหาได้
  • มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติและเขียนกราฟของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้
  • นำความรู้เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ไปใช้แก้ปัญหาได้
  • มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติ
  • หาผลบวกเวกเตอร์ ผลคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิง เวกเตอร์ได้
  • หาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ที่กำหนดให้ได้

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.