วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1/1
ผู้สอน

สมชวน ทีคำ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25297

สถานศึกษา
โรงเรียนนารีวุฒิ

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์    เรื่อง    หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช   หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์  การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชการลำเลียงในพืช  การสืบพันธุ์ของพืช  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช   โดยใช้กระบวนการการทางวิทยาศาสตร์   และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ได้แก่   การสังเกต   การสืบค้นข้อมูล   การทดลอง   การลงความเห็นจากข้อมูล การสื่อความหมายข้อมูล  การจำแนกประเภท    การตีความหมายข้อมูล    และการลงข้อสรุป   การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้   พร้อมทั้งมีความมีความรับผิดชอบ   ความซื่อสัตย์   การมีวินัย   การสร้างสรรค์  มุ่งมั่นในการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตวิทยาศาสตร์  มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์  มีจิตสาธารณะ   รักความเป็นไทย และมีค่านิยมที่เหมาะสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.