เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1/1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์    เรื่อง    หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช   หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การลำเลียงสารผ่านเซลล์  การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชการลำเลียงในพืช  การสืบพันธุ์ของพืช  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช   โดยใช้กระบวนการการทางวิทยาศาสตร์   และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ได้แก่   การสังเกต   การสืบค้นข้อมูล   การทดลอง   การลงความเห็นจากข้อมูล การสื่อความหมายข้อมูล  การจำแนกประเภท    การตีความหมายข้อมูล    และการลงข้อสรุป   การวิเคราะห์ การอธิบาย การอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้   พร้อมทั้งมีความมีความรับผิดชอบ   ความซื่อสัตย์   การมีวินัย   การสร้างสรรค์  มุ่งมั่นในการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียง  มีจิตวิทยาศาสตร์  มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์  มีจิตสาธารณะ   รักความเป็นไทย และมีค่านิยมที่เหมาะสม