กิจกรรมชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. นายศุภชัย พวงบุบผา   ประธาน

2. นส.กัณอลิน  ..   กรรมการ

3. นายสาธิต  คณฑา   กรรมการ

4. นส.ประภาศรี กรรมการ