เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กิจกรรมชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1. นายศุภชัย พวงบุบผา   ประธาน

2. นส.กัณอลิน  ..   กรรมการ

3. นายสาธิต  คณฑา   กรรมการ

4. นส.ประภาศรี กรรมการ