วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปรถมศึกษาปีที่ 6
ผู้สอน

ตรีชฎา นมนาน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปรถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25400

สถานศึกษา
โรงเรียนนารีวุฒิ

คำอธิบายชั้นเรียน

สาระสำคัญ
วงจรไฟฟ้าเป็นเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ครบ วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย เซลล์ไฟฟ้า สายไฟ หลอดไฟ หรืออุปกรณ์อื่น และสวิตช์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์ของวงจรไฟฟ้าจุดประสงค์การเรียนรู้
1. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายได้
2. เขียนแผนภาพและทิศทางของกระแสในวงจรไฟฟ้าโดยใช้สัญลักษณ์ได้
3. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าปิดและวงจรไฟฟ้าเปิดได้
4. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกระแสไฟฟ้ากับความสว่างของหลอดไฟได้
5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์

6. สามารถสื่อสารและนำความรู้เรื่องวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.