เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ม.4 ปี 2560

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 รหัส ง 31101 เป็นวิชาที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้กำหนดให้เรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยนำสาระที่ 2 การออกแบบเทคโนโลยี มาให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ตามตัวตัวชี้วัดที่หลักสูตรกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรได้กำหนดไว้นั่นเอง