เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชั้นม.5/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

อธิบายองค์ประกอบและหลักการท ำงานของคอมพิวเตอร์ เข้าใจและเลือกใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

เหมาะสมกับงาน ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน

หรือโครงงานอย่างมีจิตส านึกและความรับผิดชอบบอกข้อควรปฏิบัติส าหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ข้อมูล โดยผ่านกระบวนการกลุ่มให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ก่อนที่จะลง

มือสร้างชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้เกิดความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีด้านการสืบค้น การสื่อสาร เห็นคุณค่าในการใช้

เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ และมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์

สูงสุด

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม