เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เคมีพื้นฐาน ว 31121 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

วิชาเคมีพื้นฐาน รหัสวิชา ว31121 เวลา 60 ชั่วโมง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

*********************************************************

ศึกษาวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอมของธาตุ อนุภาคมูลฐานของอะตอม เลขอะตอม เลขมวลและไอโซโทป สัญลักษณ์นิวเคลียร์ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมของธาตุบางชนิด การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุตามตารางธาตุ ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับชนิดของพันธะเคมีจากการนำไฟฟ้าของสารบางชนิด ศึกษาการเกิดพันธะและสมบัติบางประการของสารโคเวเลนต์สารประกอบไอออนิก และโลหะ

ศึกษาและทดลองการเกิดปฏิกิริยาเคมี ศึกษาความสัมพันธ์ของพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีศึกษาและคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ศึกษาและทดลองปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาศึกษาปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน การใช้ประโยชน์และผลของปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ศึกษาการเกิด และแหล่งปิโตรเลียม กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ การกลั่นน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ที่ได้์ ผลกระทบของการใช้ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหา เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน เลขออกเทน เลขซีเทน

ศึกษาความหมายและตัวอย่างพอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์ ปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์ โครงสร้าง สมบัติ ประเภทของพอลิเมอร์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของพอลิเมอร์ ศึกษาทดลองจำแนกชนิดของพลาสติกบางชนิดโดยใช้ความหนาแน่นเป็นเกณฑ์ศึกษายางธรรมชาติรวมทั้งยางสังเคราะห์ เส้นใยธรรมชาติ เส้นใยสังเคราะห์ และทดลองเตรียมเส้นใยสังเคราะห์

ศึกษาองค์ประกอบหลัก โครงสร้าง ประเภท แหล่งที่พบและความสำคัญของคาร์โบไฮเดรต ลิพิดโปรตีน และกรดนิวคลีอิกซึ่งเป็นสารชีวโมเลกุล ศึกษาสมบัติและปฏิกิริยาบางชนิดของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติและความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของธาตุและสารประกอบ พันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมี การใช้เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์และสารชีวโมเลกุล โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ สามารถนำความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สามารถจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด

ว 3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5

ว 3.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8, ม.4-6/9

ว 8.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/8, ม.4-6/9,

ม.4-6/10, ม.4-6/11, ม.4-6/12

รวมทั้งหมด 26 ตัวชี้วัด


มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

วิชาเคมีพื้นฐาน รหัสวิชา ว31101

มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสารความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์สื่อสารสิ่งที่เรียนและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด

1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายโครงสร้างอะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ

2. วิเคราะห์และอธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุ และการเกิดปฏิกิริยา

3. อธิบายการจัดเรียงธาตุและทำนายแนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ

4. วิเคราะห์และอธิบายการเกิดพันธะเคมีในโครงผลึก และในโมเลกุลของสาร

5. สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือด จุดหลอมเหลวและสถานะของ

สารกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจหลักการธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารการเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด

1. ทดลอง อธิบาย และเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบในชีวิตประจำวัน รวมทั้ง

อธิบายผลของสารเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

2. ทดลอง และอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

3. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการเกิดปิโตรเลียม กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ และการ

กลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบ

4. สืบค้นข้อมูล และอภิปรายการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติ และการ

กลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

5. ทดลอง และอธิบายการเกิดพอลิเมอร์ สมบัติของพอลิเมอร์

6. อภิปรายการนำพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลที่เกิดจากการผลิต

7. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์และปฏิกิริยาบางชนิดของคาร์โบไฮเดรต

8. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์และปฏิกิริยาบางชนิดของไขมันและน้ำมัน

9. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของโปรตีนและกรดนิวคลีอิก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เค้าโครงรายวิชาเคมีพื้นฐาน รหัสวิชา ว31101

ลำดับ

ที่

หน่วย

การเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

เวลา(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

ธาตุและสารประกอบ

ว3.1 ม.4-6/1

ว3.1 ม.4-6/2

ว3.1 ม.4-6/3

ว3.1 ม.4-6/4

ว3.1 ม.4-6/5

วิวัฒนาการแบบจำลองอะตอม

อนุภาคมูลฐานของอะตอม

เลขมวล เลขอะตอมและไอโซโทป การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมของธาตุบางชนิด

ตารางธาตุ

การเกิดพันธะเคมี

14

30

2

ปฏิกิริยาเคมี

ว3.2 ม.4-6/1

ว3.2 ม.4-6/2

การเกิดปฏิกิริยาเคมี

พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด ปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน

10

15

3

ปิโตรเลียม

ว3.2 ม.4-6/3

ว3.2 ม.4-6/4

การเกิดและแหล่งปิโตรเลียมการแยกแก๊สธรรมชาติ

การกลั่นน้ำมันดิบ

เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน

8

15

4

พอลิเมอร์

ว3.2 ม.4-6/5

ว3.2 ม.4-6/6

พอลิเมอร์ธรรมชาติและ

พอลิเมอร์สังเคราะห์

การสังเคราะห์พอลิเมอร์

โครงสร้างและสมบัติของ

พอลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์จาก

พอลิเมอร์

8

15

5

สาร

ชีวโมเลกุล

ว3.2 ม.4-6/7

ว3.2 ม.4-6/8

ว3.2 ม.4-6/9

คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน

กรดนิวคลีอิก

18

30

  • ชิ้นงาน/ภาระงาน
  • การทดลอง การนำเสนอ และการรายงานผลการทดลอง
  • ใบงาน
  • การจัดทำตารางธาตุ
  • แบบบันทึกการเรียน