เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

MGM0503 เทคนิคการนำเสนอ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักและทฤษฎีการนำเสนอสื่อประเภทต่างๆ การเตรียม การเลือกใช้งาน กระบวนการ การวางแผนงาน การใช้ถ้อยคำ ภาษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ ภาพ แสง เสียง เน้นการปฏิบัติการนำเสนอสื่อมัลติมีเดีย การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพในการนำเสนอ การลำดับความคิดและความสำคัญในการนำเสนอผลงาน ตลอดจนการพัฒนาการเขียนเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ เพื่อพัฒนาบัณฑิตไปสู่ความเป็นเลิศและสามารถนำเสนองานต่างๆได้อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ