M.5/05

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

แบบทดสอบต่างๆ เกี่ยวกับความรู้ทางประวัติศาสตร์