เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บทเรียนออนไลน์ การสร้าง e-book ด้วย Desktop author

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิดและรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ความหมาย ประวัติความเป็นมา รวมถึงวิวัฒนาการของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หลักการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จุดประสงค์การใช้งาน เทคนิคการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบการนำไปใช้งานของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ข้อดีและข้อเสียของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับการเรียนการสอนในปัจจุบัน หลักการผลิตสื่อประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จรรยาบรรณการผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แนวโน้มความเป็นไปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต

กระบวนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมช่วยสร้าง ประยุกต์กระบวนการทำงานกลุ่มเพื่อสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยยึดหลักการเข้าถึงชุมชนและท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม

มาตรฐานการเรียนรู้
ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม Desktop Author สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)ได้
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้วยโปรแกรม Desktop Author

เนื้อหาบทเรียน

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หน่วยที่ 2 แนะนำการใช้โปรแกรม Desktop Author

หน่วยที่ 3 สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากบทเรียนออนไลน์ เรื่อง "การสร้าง e-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author" นั้นเป็นการเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามรายการข้างล่าง

Flash Player
โปรแกรมนี้จะทำให้คุณได้รับความอัตถรสในการเข้าเยี่ยมชมเว็บที่ใช้ลูกเล่น Shockwave Director และ Flash ได้อย่างเต็มที่ กับ Microsoft Internet Explorer โดยสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในเวอร์ชั่นนี้ คุณสามารถจัดเก็บ Shockwave and Flash ที่คุณชื่นชอบเอา เอาไว้เล่นดูได้ทั้งยาม online และ offline .. คุณยังสามารถหยุด,เล่น และ restart Shockwave ได้ตามใจคุณด้วย

DNL Reader
โปรแกรมเสริมสำหรับการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ e-book ที่สร้างจากโปรแกรม Desktop Author ที่มีลักษณะการแสดงผลคล้ายหนังสือจริง ซึ่งรูปแบบหนังสือที่สร้างขึ้นมานั้นสามารถใส่ภาพเคลื่อนไหว เสียง ภาพนิ่ง และตัวอักษรประกอบลงไป ทำให้หนังสือมีความน่าสนใจ ตลอดจนสามารถบันทึกข้อมูลหนังสือที่สร้างขึ้นลงบนสื่อบันทึกข้อมูลเพื่อเปิด อ่านในระบบออฟไลน์ได้ด้วย
Acrobat Reader
โปรแกรมเสริมสำหรับ Browser ของคุณครับ เช่นการอ่านข่าวสารผ่านบน Internet ที่เอาไว้อ่าน Files ในตะกูล Adobe PDF (.pdf) นะครับ ซึ่งพวกไฟล์พวกนี้ จะมีอยู่ตามเวบต่างๆ ทั่วไป นะครับผม อย่างเช่นในเวบเพจของ อ.ส.ม.ท ของไทยเราครับก็มีให้อ่านกันนะครับสำหรับใน Version นี้ท่านสามารถใช้ Font ภาษาไทยได้ครับโดย Set ได้จาก Windows เลยครับผม นอกจากนี้ ก็ยังสามารถที่จะ พิมพ์ (Print) ออกมาอ่านกัน บนแผ่นกระดาษได้อีกด้วยครับท่านผม เพื่อความสะดวกครับ ...