เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4/1 ปี 60

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษา วิเคราะห์วิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงาน และกระบวนการแก้ปัญหาที่ดีในการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมและ ลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการ เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจำลอง เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ชิ้นงาน และใช้ซอฟต์แวร์ในการนำเสนอผลงาน โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการทำงานร่วมกัน สามารถติดต่อสื่อสาร ถ่ายโอน ค้นหาข้อมูลผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทำความเข้าใจระบบการทำงานและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ เพื่อจะได้เลือกใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ได้เหมาะสมกับงานและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการทำงาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการทำงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของเทคโนโลยี สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนมีค่านิยมที่เหมาะสมตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง