เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบริหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์1/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การบริหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการองค์กรการจัดการบุคลากรการบริหารจัดการธุรกิจการตลาดการควบคุมกระบวนการการผลิตการวางแผนการบริหารโครงการการประเมินโครงการเทคนิคการจัดซื้อและพัสดุคงคลังหลักการจัดการผลิตกระบวนการผลิตโดยรวมการจัดลำดับการผลิตความต้องการวัตถุดิบกำลังการผลิตการกำหนดตารางและการควบคุมการผลิตการบริหารงานพัสดุความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์การควบคุมอันตรายจากการปฏิบัติงาน การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในการผลิตการป้องกันภัยส่วนบุคคลและกฎหมายเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย