เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รหัส 3204-2005 (1/2560)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

3204-2005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (2-2-3) (Website Design and Development)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต์
  2. มีทักษะในการประยุกต์ใช้โปรแกรมการสร้างเว็บไซต์
  3. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
  2. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต์ในงานธุรกิจ การใช้สี การใช้ตัวอักษร การใช้รูปภาพ การออกแบบกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวสำหรับเว็บไซต์ ระบบนำทางเว็บ (Navigation) ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) แม่แบบเอกสารเว็บ สร้างเว็บไซต์ กรณีศึกษา