เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

60-1 4944804 การสัมมนาทางสาธารณสุข [ภาคปกติ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

60-1 4944804 การสัมมนาทางสาธารณสุข [ภาคปกติ]

4944804 การสัมมนาทางสาธารณสุข (Seminar in Public Health) 2(1-2-3)
ค้นคว้างานทางด้านสุขภาพ การนำเสนอและอภิปรายในประเด็นทางสาธารณสุข โดยใช้กระบวนการสัมมนาเพื่อการพัฒนางานสาธารณสุข