60-1 4943601 สังคมวิทยาการสาธารณสุข [ภาคปกติ]
ผู้สอน

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
60-1 4943601 สังคมวิทยาการสาธารณสุข [ภาคปกติ]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
25618

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

60-1 4943601 สังคมวิทยาการสาธารณสุข [ภาคปกติ]

4943601 สังคมวิทยาการสาธารณสุข (Public Health Sociology) 2(2-0-4)

สังเขปรายวิชา: ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทางสังคมวิทยากับการสาธารณสุข ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีผลต่อโอกาสการเป็นโรคหรือการเจ็บป่วยที่แตกต่างกัน ความต้องการของสังคมในด้านสาธารณสุข สถาบันต่าง ๆ ที่ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ระบบความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วย ตลอดจนพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาพยาบาล ความสัมพันธ์ระหว่างการแพทย์และการสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.