เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

411-421 อรรถศาสตร์เบื้องต้น (1-2560)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา 411-421 อรรถศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Semantics)
กลุ่ม xx
ห้องเรียน xxxxx
เวลาเรียน xxx (xxxx-xxxx)