เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 3204-2005

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อัสฮา เจะมะ

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก การออกแบบเว็บไซตในงานธุรกิจ การใช้สี การใชตัวอักษร การใช้รูปภาพ การออกแบบกราฟกและภาพเคลื่อนไหวสําหรับเว็บไซต ระบบนําทางเว็บ (Navigation) สวนติดตอผูใช (User Interface) แมแบบเอกสารเว็บ สรางเว็บไซต กรณีศึก ษา